زبان خود را انتخاب کنید

میکروپروسسور - مراجع

 

- مراجع:

الف) اصلی

1- The Quintessential PIC Microcontroller, 2nd Edition, S. Katzen, Springer-Verlag, 2005

ب) كمكی

2- PICmicro Microcontroller Pocket Reference, M. Predko, McGraw Hill, 2001