زبان خود را انتخاب کنید

میکروپروسسور - نكات مرتبط با درس

- نكات مرتبط با درس:

- سرفصل درس:

ساختمان كلی ميكروپروسسور، بررسی و مقايسه چند ميكروپروسسور موجود از لحاظ سخت‌افزاری و هم از نظر نرم‌افزاری، مدارهای ميانجی بين ميكروپروسسورها و دستگاههای ورودی و خروجی، ميكروكامپيوتر، كاربردهای عملی و مختلف كه در اجراي پروژه‌های عملي و مختلف كه در اجراي پروژه‌های عملي مطرح می‌شود.

- تعداد واحد: ۳ واحد تئوری