زبان خود را انتخاب کنید

سایر فعالیت‌های تحقیقاتی

- مقالات فنی

۸- ميكروسكوپ: ابزاری برای مشاهده دقيق‌تر. مهسا مقراضی نوبر و سامان پروانه. ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهيزات آزمايشگاهی. شماره ۱۲۰ ، فروردين ۱۳۹۰، از صفحه ۵۲ تا ۵۴
۷- ستون فقرات: محور اسکلت بدن. محمد حسین بهفر، حسین اصلیان و سامان پروانه. ماهنامه مهندسی پزشكی و تجهيزات آزمايشگاهی. شماره ۱۱۶، آذر ۱۳۸۹، از صفحه ۹۴ تا ۹۵
۶- کروماتوگرافی: روشی برای جداسازی مواد. مهسا مقراضی نوبر، شهرزاد فتح‌اللهی پور و سامان پروانه. ماهنامه مهندسی پزشكی و تجهيزات آزمايشگاهی. شماره ۱۱۱، تیر ۱۳۸۹، از صفحه ۸۹ تا ۹۱
۵- عکس‌برداری در پزشکی: سفر به اعماق چشم. زهرا عصاری و سامان پروانه. ماهنامه مهندسی پزشكی و تجهيزات آزمايشگاهی. شماره ۱۰۲، مهر ۱۳۸۸، از صفحه ۲۲ تا ۲۴
۴- مادون قرمز و بررسی اپتیکال جریان خون در مغز. حسین اصلیان و سامان پروانه. ماهنامه مهندسی پزشكی و تجهيزات آزمايشگاهی. شماره ۹۸، خرداد ۱۳۸۸، از صفحه ۸۰ تا ۸۲
۳- معرفی انواع سمعك: با اين وسيله، دوباره مي‌شنويد. سامان پروانه و پوريا جعفری مقدم. ماهنامه مهندسی پزشكی و تجهيزات آزمايشگاهی. شماره ۷۲، فروردين ۱۳۸۶، از صفحه ۴ تا ۶
۲- حلزون از نوع الكترونيك. سامان پروانه و پوريا جعفری مقدم. ماهنامه مهندسی پزشكی و تجهيزات آزمايشگاهی. شماره ۵۹، اسفند ۱۳۸۴، از صفحه ۱۶ تا ۲۰
۱- تجزيه و تحليل تصاوير پزشكي: كاوش در تصاوير پزشكي. سامان پروانه و عمادالدين فاطمی‌زاده. ماهنامه مهندسی پزشكی و تجهيزات آزمايشگاهی. شماره ۵۷، دی ۱۳۸۴، از صفحه ۳۳ تا ۴۰

 

- سایر فعاليتهای تحقيقاتی

- تجهیزات پزشکی
۱- تقويت‌كننده بيوپتانسيل
۲- ضربانساز قلبی
۳- كاشت حلزونی
۴- سمعك
- پردازش گفتار
۵- روشهای قطعه‌بندی گفتار
۶- مروری بر مدل ماركوف مخفی
۷- محاسبه ضرايب MFCC برای سيگنال گفتار
۸- بازشناسی واكه توسط روشهای DTW ، Binary Splitting و VQ
۹- جعبه‌ابزار پردازش گفتار: در اين جعبه‌ابزار ويژگيهای اصلی گفتار استخراج می‌شوند.
- بازشناسی الگو
۱۰- روش بهينه‌سازی گروه ذرات (PSO): فايل ارائه، فايل pdf
۱۱- كاربرد روش بهينه‌سازی گروه ذرات (PSO) برای خوشه‌بندی داده
۱۲- الگوريتم DTW و كاربرد آن در تطبيق الگو
۱۳- كاربرد گوسيها و مخلوط گوسيها (GMM) در بازشناسی الگو